[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by อบต.ทุ่งมน ต.ทุ่งมน 2.5
เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
link banner
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
  
กิจการสภา2565  
 

ประกาศสภา อบต.ทุ่งมน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565


ประกาศสภา อบต.ทุ่งมน เรื่อง ประชาสัมพันธ์ วัน เวลา ในการประชุมสภา อบต.ทุ่งมน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565


ประกาศสภา อบต.ทุ่งมน เรื่อง กำหนดวันและเวลายื่นคำแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ฯ


ประกาศสภา อบต.ทุ่งมน เรื่อง ประชาสัมพันธ์ วัน เวลา ในการประชุมสภา อบต.ทุ่งมน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565


ประกาศสภา อบต.ทุ่งมน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565


ประกาศสภา อบต.ทุ่งมน เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ทุ่งมน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565


 


Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร