[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by อบต.ทุ่งมน ต.ทุ่งมน 2.5
เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
link banner
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
แผนผังหน่วยงาน
���������������������������
Click ดูประวัติ
นายภักดี ณรงค์กุลภักดี
ปลัด อบต.ทุ่งมน
บริหารและเลขาฯสภาอบต.ทุ่งมน
Click ดูประวัติ
นางนารี สำราญสุข
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
Click ดูประวัติ
นางนิยมลักษ์ สายตา
นักพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน
Click ดูประวัติ
นางปาริไลยก์ บุญปัญญา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานนโยบายและแผน
Click ดูประวัติ
นายสถาปนิก ร่วมสุข
นักจัดการงานทั่วไป
จัดการงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นายกิตตินันท์ จันละมา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Click ดูประวัติ
นางวรรณภา สุรสรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
งานธุรการ
Click ดูประวัติ
นางภัทรวดี จันละมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
งานธุรการ
Click ดูประวัติ
นายรุ่งโรจน์ ศรีจันทร์
พนักงานขับรถ
ขับรถ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
3 : กองคลัง
4 : กองช่าง
13 : สำนักปลัด
14 : กองการศึกษาฯ
15 : กองส่งเสริมการเกษตร
16 : กองสาธารณะสุขฯ
17 : ปลัด
Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร