เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
แผนผังหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
Click ดูประวัติ
นายชัยวัฒน์ สายสีแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน
09 3989 1565
Click ดูประวัติ
นายสมพร ศรีแสงจันทร์
รองนายก อบต.ทุ่งมน
08 7961 8963
Click ดูประวัติ
นายเฉลิมเกียรติ ทองดี
รองนายก อบต.ทุ่งมน
08 7245 8766
Click ดูประวัติ
นายไพรัตน์ สิงห์ครุธ
เลขานุการนายก อบต.ทุ่งมน
06 1314 1786
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : กองส่งเสริมการเกษตร
3 : กองคลัง
4 : กองช่าง
14 : กองการศึกษาฯ
17 : ปลัด
21 : คณะผู้บริหาร
22 : สมาชิกสภา อบต.ทุ่งมน
23 : สำนักปลัด
24 : กองสาธารณสุข ฯ
25 : หน่วยตรวจสอบภายใน
Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร