เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
แผนผังหน่วยงาน
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งมน
Click ดูประวัติ
นายอุดม พิจารณ์
ประธานสภา อบต.ทุ่งมน
08 6398 4073
Click ดูประวัติ
นางสาวสุปราณี ขยันทำ
รองประธานสภา อบต.ทุ่งมน
08 6044 3641
Click ดูประวัติ
นายธงชัย สว่างแสง
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งมน ม.1
09 3257 6797
Click ดูประวัติ
นางสาวบุญไชย ทองทับ
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งมน ม.3
09 9246 2843
Click ดูประวัติ
นายสอน สีอ่อน
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งมน ม.4
09 8230 6305
Click ดูประวัติ
นางสาวอริสา ยวนยี
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งมน ม.6
08 4449 3253
Click ดูประวัติ
นายเดชา จันทร์ยางช่อง
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งมน ม.7
08 4437 9719
Click ดูประวัติ
นายผดุง ไชยศรี
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งมน ม.8
06 2180 5405
Click ดูประวัติ
นายเสน่ห์ สิงห์ครุฑ
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งมน ม.9
06 5112 5056
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : กองส่งเสริมการเกษตร
3 : กองคลัง
4 : กองช่าง
14 : กองการศึกษาฯ
17 : ปลัด
21 : คณะผู้บริหาร
22 : สมาชิกสภา อบต.ทุ่งมน
23 : สำนักปลัด
24 : กองสาธารณสุข ฯ
25 : หน่วยตรวจสอบภายใน
Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร