เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
แผนผังหน่วยงาน
กองช่าง
Click ดูประวัติ
นายศักดิ์ชัย กาลจักร
ผู้อำนวยการกองช่าง
0902656383
Click ดูประวัติ
- ว่าง -
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
Click ดูประวัติ
นายธานินทร์ สุดแสง
ผู้ช่วยช่างโยธา
0928769456
Click ดูประวัติ
นายบุญธรรม พันหาร
พนักงานผลิตน้ำประปา
0827546107
Click ดูประวัติ
นายดาหวัน ประสพดี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
0817307670
Click ดูประวัติ
นางสาวกาญจมาศ ทองหิน
คนงานทั่วไปประจำกองช่าง
0885952110
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : กองส่งเสริมการเกษตร
3 : กองคลัง
4 : กองช่าง
14 : กองการศึกษาฯ
17 : ปลัด
21 : คณะผู้บริหาร
22 : สมาชิกสภา อบต.ทุ่งมน
23 : สำนักปลัด
24 : กองสาธารณสุข ฯ
25 : หน่วยตรวจสอบภายใน
Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร