[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by อบต.ทุ่งมน ต.ทุ่งมน 2.5
เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
link banner
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
แผนผังหน่วยงาน
กองสาธารณะสุขฯ
Click ดูประวัติ
นางกรรณิการ์ พิจารณ์
นักวิชาการสาธารณสุข
งานสาธารณสุข
Click ดูประวัติ
นายอรุณศาสตร์ ทองดี
พนักงานประจำรถขยะ
งานรถเก็บขยะ
Click ดูประวัติ
นายสีดา ใจเด็ด
พนักงานประจำรถขยะ
งานรถเก็บขยะ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
3 : กองคลัง
4 : กองช่าง
13 : สำนักปลัด
14 : กองการศึกษาฯ
15 : กองส่งเสริมการเกษตร
16 : กองสาธารณะสุขฯ
17 : ปลัด
Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร