ตำบลทุ่งมน ต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.thongmon.go.th/index.php Tue, 26 Apr 2022 20:13:57 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เข้าประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. สถานที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน http://www.thongmon.go.th/index.php/?name=news&file=readnews&id=230 http://www.thongmon.go.th/index.php/http://www.thongmon.go.th/index.php/icon/news_1650978836.jpg

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เข้าประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ในวันที่  22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. สถานที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

1650978836
วันที่ 11 เมษายน 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน http://www.thongmon.go.th/index.php/?name=news&file=readnews&id=229 http://www.thongmon.go.th/index.php/http://www.thongmon.go.th/index.php/icon/news_1650978730.jpg

วันที่ 11 เมษายน 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

1650978730
วันที่ 11 มีนาคม 2565 ท่านนายก อบต.ทุ่งมน,พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้างทุกท่าน ช่วยกันร่วมทำ กิจกรรมทำความสะอาดประจำเดือน มีนาคม 2564 (Big Cleaning Day) ภายในอาคารและนอกอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน http://www.thongmon.go.th/index.php/?name=news&file=readnews&id=228 http://www.thongmon.go.th/index.php/http://www.thongmon.go.th/index.php/icon/news_1649665828.jpg

วันที่  11 มีนาคม 2565 ท่านนายก อบต.ทุ่งมน,พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้างทุกท่าน ช่วยกันร่วมทำ กิจกรรมทำความสะอาดประจำเดือน มีนาคม 2564 (Big Cleaning Day) ภายในอาคารและนอกอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

1649665828
วันที่ 25 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน จัดอบรมโครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สถานที่ ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน http://www.thongmon.go.th/index.php/?name=news&file=readnews&id=227 http://www.thongmon.go.th/index.php/http://www.thongmon.go.th/index.php/icon/news_1649664381.jpg

วันที่ 25 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน จัดอบรมโครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สถานที่ ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

1649664381
วันที่ 1 เมษายน 2565 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เพื่อหารือแนวทางในการช่วยเหลือประชาชน ในเหตุวาตภัย ของพายุฤดูร้อน เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ทำให้บ้านเรือนเสียหายเป็นจำนวนมาก http://www.thongmon.go.th/index.php/?name=news&file=readnews&id=226 http://www.thongmon.go.th/index.php/http://www.thongmon.go.th/index.php/icon/news_1649664135.jpg

วันที่ 1 เมษายน 2565 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เพื่อหารือแนวทางในการช่วยเหลือประชาชน ในเหตุวาตภัย ของพายุฤดูร้อน เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ทำให้บ้านเรือนเสียหายเป็นจำนวนมาก

1649664135
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนและหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆในอำเภอคำเขื่อนแก้ว ดำเนินการจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจ http://www.thongmon.go.th/index.php/?name=news&file=readnews&id=225 http://www.thongmon.go.th/index.php/http://www.thongmon.go.th/index.php/icon/news_1649663829.jpg

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนและหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆในอำเภอคำเขื่อนแก้ว ดำเนินการจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระล 1649663829 วันที่ 11 เมษายน 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป http://www.thongmon.go.th/index.php/?name=news&file=readnews&id=224 http://www.thongmon.go.th/index.php/http://www.thongmon.go.th/index.php/icon/news_1649663295.jpg

วันที่ 11 เมษายน 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

1649663295
การประชุมร่วมกันหว่างผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ผู้นำท้องที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและโรงเรียนในเขตตำบลทุ่งมน ตามคำสั่งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เพื่อหาทางแก้ไขและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 19 (Covid - http://www.thongmon.go.th/index.php/?name=news&file=readnews&id=222 http://www.thongmon.go.th/index.php/http://www.thongmon.go.th/index.php/icon/news_1647313534.jpg

การประชุมร่วมกันหว่างผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ผู้นำท้องที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและโรงเรียนในเขตตำบลทุ่งมน ตามคำสั่งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เพื่อหาทางแก้ไขและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 1647313534 การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ร่วมกับ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) เพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินงานตามโครงการฯ http://www.thongmon.go.th/index.php/?name=news&file=readnews&id=221 http://www.thongmon.go.th/index.php/http://www.thongmon.go.th/index.php/icon/news_1647313385.jpg

การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ร่วมกับ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)
เพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินงานตามโครงการฯ

1647313385
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน นำโดย นายชัยวัฒน์ สายสีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน และคณะบริหาร ได้ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน โดยมีข้อราชการชี้แจงและปรึกษาหารือร่วม กับพนักง http://www.thongmon.go.th/index.php/?name=news&file=readnews&id=220 http://www.thongmon.go.th/index.php/http://www.thongmon.go.th/index.php/icon/news_1646902778.jpg

 เมื่อวันที่  7  มีนาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน นำโดย นายชัยวัฒน์   สายสีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน    และคณะบริหาร ได้ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต 1646902778