ชื่อ - นามสกุล :นายดาหวัน ประสพดี
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
หน้าที่หลัก :งานช่างไฟฟ้า
ที่อยู่ :ต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
Telephone :045979822
Email :dawan@thongmon.go.th
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม : ปฏิบัติงาน