เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
  
ระบบ Back Office   
 

ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร


ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ลมน (Back Ofiice) (เจ้าหน้าที่)
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนประเมินผลของ อปท.(e-plan)
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อปท.(Info)
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กร (IHR)
ระบบสารสนเทศข้อมูล Compatency ของบุคลากรทุกตำแหน่ง (กรอบอัตรากำลัง)
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครอง (Welfare)
ะบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec)
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ะบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (CCIS)

 


Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร