เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
  
ข้อบัญญัติควบคุม  
 

ประกาศ อบต.ทุ่งมน  เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศ อบต.ทุ่งมน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารพ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศ อบต.ทุ่งมน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศ อบต.ทุ่งมน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศ อบต.ทุ่งมน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.๒๕๖๖


Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร