เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
  
หลักเกณฑ์บริหารงานบุคคล  
 

มาตรการดำนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
การสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
มาตรฐานทั่วไปทางวินัยการให้คุณให้โทษ
มาตรฐานทั่วไปอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือน 
หลักเกณฑ์เพื่อเลือกและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล
หลักเกณณฑ์เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธรเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการฯ
มาตรฐานทั่วไปการกลับเข้ารับราชการปี 2563


ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารฯ

ประกาศคณะกรรมการกลางมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศฯ

ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ

ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล 

ประกาศ ก.ถ.เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคล

ประกาศ ก.จ.ก.ท.และก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวหลักเกณฑ์ฯ

ประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ฯ

ประกาศ ก.จจ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปฯ

ประกาศ ก.จจ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปฯ


 


Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร