เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
  
คำขวัญประจำตำบล  
 

ห้วยถ่มคล้องใจ     ไร่มันสำปะหลัง

พลังคนดี   มีฝีมือช่าง    อ่างวังตะเข้น้อย

หลากหอยธรรมชาติ     นักปราชญ์ทุ่งมน

.....


Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร