เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
  
รายงานผลการบริหารฯบุคคล  
 

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลรอบ 6 เดือน   (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566)
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลรอบ 6 เดือน   (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566


 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลรอบ 6 เดือน
     (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564


ายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563


 


Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร