เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
  
นโยบายไม่รับของกำนัล  
 

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่


แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้


ประกาศ อบต.ทุ่งมน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี 2567


ประกาศ อบต.ทุ่งมน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี 2566


ประกาศ นโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด No Gift Policy (14 ธันวาคม 2565)


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก การรายงานโครงการประชาคมกับแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ


รายงานการรับของขวัญเเละกำนัลตามนโยบาย No Gift Polic จากการปฏิบัติหน้าที่ รอบ 6 เดือน


รายงานการรับของขวัญเเละกำนัลตามนโยบาย No Gift Polic จากการปฏิบัติหน้าที่ รอบ 3 เดือน


ประกาศ นโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด No Gift Policy (14 ธันวาคม 2565)


ประกาศ นโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด No Gift Policy (10 มกราคม 2565)


 


Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร